Majątek

Na dzień 31.12.2018 r. majątek Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. stanowiły:

Rzeczowe aktywa trwałe:
135 931 175,67 zł, w tym

· Grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 13 037 572,77 zł
· Budynki, lokale, prawa do lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej 122 747 331,81 zł
· Urządzenia techniczne i maszyny 14 426,98 zł
· Środki transportu 0,00 zł
· Inne środki trwałe 19 521,78 zł
· Środki trwałe w budowie 112 322,33 zł

  

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 www.gisgdansk.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone
Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.
80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9
NIP: 957-094-64-05 REGON: 220270440
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000261232 Kapitał zakładowy 97.880.000,00 zł w całości wpłacony
tel. 0-58 520-80-70 fax 0-58 345-42-98 e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl