Zamówienia publiczne / Archiwum

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamówienie numer 7/A/2019


Zaprojektowanie i wybudowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Ptasiej w Gdańsku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

Formularz oferty (edytowalny) wraz z załącznikami do SIWZ Nr 2, 2a, 2b, 3, 5, 6 (OŚWIADCZENIA)

Załącznik Nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz załączniki do PFU

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy – część ogólna

Załącznik Nr 4 A do SIWZ - Istotne postanowienia umowy – część projektowa

Załącznik Nr 4 B do SIWZ - Istotne postanowienia umowy – cześć budowlana

Załączniki do Istotnych postanowień umowy

1. Załącznik Nr 1 – Opis zaplecza

2. Załącznik Nr 2 – Tabela – zestawienie urządzeń instalacji i materiałów

3. Załącznik Nr 3a – Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Kodeksu pracy

4. Załącznik Nr 3b - Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy o uregulowaniu wymagalnych faktur

5. Załącznik Nr 4 – Procedura wymiany korespondencj

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 03.09.2019
Data publikacji: 03.09.2019

Informacja z otwarcia ofert

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 18.09.2019
Data publikacji: 18.09.2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 26.09.2019
Data publikacji: 26.09.2019

Zamówienie numer 5/A/2019


Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla robót budowlanych obejmujących wybudowanie budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy:

Ø ul. Cienistej – Część 1,
Ø ul. Malczewskiego – Część 2OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2

   1. 
CIENISTA

   2.  MALCZEWSKIEGO

Formularz oferty (edytowalny) wraz z załącznikami Nr 2, 2a, 2b, 3, 5, 6 (OŚWIADCZENIA)

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 04.07.2019
Data publikacji: 04.07.2019

Informacja z otwarcia ofert

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 11.07.2019
Data publikacji: 11.07.2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 16.07.2019
Data publikacji: 16.07.2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty po powtórnej ocenie

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 01.08.2019
Data publikacji: 01.08.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – część 2

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 30.08.2019
Data publikacji: 30.08.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – część 1

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 23.09.2019
Data publikacji: 23.09.2019


Zamówienie numer 2/A/2019


Roboty budowlane obejmujące:

część  1    -  wybudowanie budynku placówki opiekuńczo wychowawczej przy ul. Cienistej w Gdańsku

część 2 - wybudowanie budynku placówki opiekuńczo wychowawczej przy ul. Malczewskiego                      w Gdańsku


    1) OGŁOSZENIE

    2) SIWZ

    3) Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz oferty edytowalny

       Formularz kosztorysu ofertowego - CIENISTA
       Formularz kosztorysu ofertowego MALCZEWSKIEGO

    4) Załączniki Nr 2, 2a, 2b, 3, 5, 6 (OŚWIADCZENIA)

    5) Załącznik Nr 4 Istotne postanowienia umowy

     Załącznik Nr 1 do Istotnych postanowień umowy – Opis zaplecza Zamawiającego wraz
     z wyposażeniem Cienista/Malczewskiego

     Załącznik Nr 2 do Istotnych postanowień umowy – Zestawienie urządzeń instalacji materiałów
     Cienista/Malczewskiego

    6) Załącznik Nr 7 Dokumentacja projektowa

     CIENISTA
     MALCZEWSKIEGO

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 10.06.2019
Data publikacji: 10.06.2019


Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 25.06.2019
Data publikacji: 25.06.2019

Informacja z otwarcia ofert

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 01.07.2019
Data publikacji: 01.07.2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 05.07.2019
Data publikacji: 05.07.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Osoba odpowiedzialna – Anna Mańkowska
Data wytworzenia: 12.08.2019
Data publikacji: 12.08.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cześć 1

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 23.09.2019
Data publikacji: 23.09.2019Zamówienie numer 1/A/2019


Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla robót budowlanych obejmujących wybudowanie budynków mieszkalnych i budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy:

Ø ul. Cienistej – Część 1,
Ø ul. Malczewskiego – Część 2,
Ø ul. Ptasiej – Część 3


1) OGŁOSZENIE
2) SIWZ
3) Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2

   CIENISTA
   MALCZEWSKIEGO

4) Załącznik Nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 3

   PTASIA

5) Formularz oferty z Załącznikami 2, 3, 4 a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c (edytowalny)


Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 7.06.2019
Data publikacji: 7.06.2019

Wyjaśnienia Nr 1

Poprawione Załączniki Nr 4b i 4c do SIWZ (wersja edytowalna)

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 14.06.2019
Data publikacji: 14.06.2019

Wyjaśnienia Nr 2

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 17.06.2019
Data publikacji: 17.06.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 17.06.2019
Data publikacji: 17.06.2019

Wyjaśnienia nr 3

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 25.06.2019
Data publikacji: 25.06.2019


Informacja z otwarcia ofert

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 28.06.2019
Data publikacji: 28.06.2019


Unieważnienie postępowania dla części 1 i 2

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 01.07.2019
Data publikacji: 01.07.2019


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 08.07.2019
Data publikacji: 08.07.2019Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Aktualnie brak prowadzonych postępowań.  

Inne postępowania

Aktualnie brak prowadzonych postępowań.   

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 www.gisgdansk.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone
Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.
80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9
NIP: 957-094-64-05 REGON: 220270440
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000261232 Kapitał zakładowy 97.880.000,00 zł w całości wpłacony
tel. 0-58 520-80-70 fax 0-58 345-42-98 e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl