Zamówienia publiczne / Archiwum

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamówienie numer 2/A/2019


Roboty budowlane obejmujące:

część  1    -  wybudowanie budynku placówki opiekuńczo wychowawczej przy ul. Cienistej w Gdańsku

część 2 - wybudowanie budynku placówki opiekuńczo wychowawczej przy ul. Malczewskiego                      w Gdańsku


    1) OGŁOSZENIE

    2) SIWZ

    3) Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz oferty edytowalny

       Formularz kosztorysu ofertowego - CIENISTA
       Formularz kosztorysu ofertowego MALCZEWSKIEGO

    4) Załączniki Nr 2, 2a, 2b, 3, 5, 6 (OŚWIADCZENIA)

    5) Załącznik Nr 4 Istotne postanowienia umowy

     Załącznik Nr 1 do Istotnych postanowień umowy – Opis zaplecza Zamawiającego wraz
     z wyposażeniem Cienista/Malczewskiego

     Załącznik Nr 2 do Istotnych postanowień umowy – Zestawienie urządzeń instalacji materiałów
     Cienista/Malczewskiego

    6) Załącznik Nr 7 Dokumentacja projektowa

     CIENISTA
     MALCZEWSKIEGO

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 10.06.2019
Data publikacji: 10.06.2019Zamówienie numer 1/A/2019


Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla robót budowlanych obejmujących wybudowanie budynków mieszkalnych i budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy:

Ø ul. Cienistej – Część 1,
Ø ul. Malczewskiego – Część 2,
Ø ul. Ptasiej – Część 3


1) OGŁOSZENIE
2) SIWZ
3) Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2

   CIENISTA
   MALCZEWSKIEGO

4) Załącznik Nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 3

   PTASIA

5) Formularz oferty z Załącznikami 2, 3, 4 a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c (edytowalny)


Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 7.06.2019
Data publikacji: 7.06.2019

Wyjaśnienia Nr 1

Poprawione Załączniki Nr 4b i 4c do SIWZ (wersja edytowalna)

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 14.06.2019
Data publikacji: 14.06.2019

Wyjaśnienia Nr 2

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 17.06.2019
Data publikacji: 17.06.2019


Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Aktualnie brak prowadzonych postępowań.  

Inne postępowania

Aktualnie brak prowadzonych postępowań.   

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 www.gisgdansk.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone
Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.
80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9
NIP: 957-094-64-05 REGON: 220270440
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000261232 Kapitał zakładowy 94.700.000,00 zł w całości wpłacony
tel. 0-58 520-80-70 fax 0-58 345-42-98 e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl