Zamówienia publiczne / Archiwum

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamówienie numer 7/A/2019


Zaprojektowanie i wybudowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Ptasiej w Gdańsku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

Formularz oferty (edytowalny) wraz z załącznikami do SIWZ Nr 2, 2a, 2b, 3, 5, 6 (OŚWIADCZENIA)

Załącznik Nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz załączniki do PFU

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy – część ogólna

Załącznik Nr 4 A do SIWZ - Istotne postanowienia umowy – część projektowa

Załącznik Nr 4 B do SIWZ - Istotne postanowienia umowy – cześć budowlana

Załączniki do Istotnych postanowień umowy

1. Załącznik Nr 1 – Opis zaplecza

2. Załącznik Nr 2 – Tabela – zestawienie urządzeń instalacji i materiałów

3. Załącznik Nr 3a – Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Kodeksu pracy

4. Załącznik Nr 3b - Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy o uregulowaniu wymagalnych faktur

5. Załącznik Nr 4 – Procedura wymiany korespondencj

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 03.09.2019
Data publikacji: 03.09.2019

Informacja z otwarcia ofert

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 18.09.2019
Data publikacji: 18.09.2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 26.09.2019
Data publikacji: 26.09.2019

Unieważnienie postępowania

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 15.11.2019
Data publikacji: 15.11.2019

Zamówienie numer 1/A/2019


Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla robót budowlanych obejmujących wybudowanie budynków mieszkalnych i budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy:

Ø ul. Cienistej – Część 1,
Ø ul. Malczewskiego – Część 2,
Ø ul. Ptasiej – Część 3


1) OGŁOSZENIE
2) SIWZ
3) Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2

   CIENISTA
   MALCZEWSKIEGO

4) Załącznik Nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 3

   PTASIA

5) Formularz oferty z Załącznikami 2, 3, 4 a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c (edytowalny)


Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 7.06.2019
Data publikacji: 7.06.2019

Wyjaśnienia Nr 1

Poprawione Załączniki Nr 4b i 4c do SIWZ (wersja edytowalna)

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 14.06.2019
Data publikacji: 14.06.2019

Wyjaśnienia Nr 2

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 17.06.2019
Data publikacji: 17.06.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 17.06.2019
Data publikacji: 17.06.2019

Wyjaśnienia nr 3

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 25.06.2019
Data publikacji: 25.06.2019


Informacja z otwarcia ofert

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 28.06.2019
Data publikacji: 28.06.2019


Unieważnienie postępowania dla części 1 i 2

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 01.07.2019
Data publikacji: 01.07.2019


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 08.07.2019
Data publikacji: 08.07.2019Unieważnienie postępowania dla części 3

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 15.11.2019
Data publikacji: 15.11.2019Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Aktualnie brak prowadzonych postępowań.  

Inne postępowania

Aktualnie brak prowadzonych postępowań.   

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 www.gisgdansk.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone
Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.
80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9
NIP: 957-094-64-05 REGON: 220270440
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000261232 Kapitał zakładowy 97.880.000,00 zł w całości wpłacony
tel. 0-58 520-80-70 fax 0-58 345-42-98 e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl